Xemngay.com software corner

Free tools for people

   

SQLAutoScripting v1.0.2

Database automate generate TSQL tools/phần mềm sinh mã sql tự động dành cho lập trình viên  Download / Download example

 

AntiBackache v1.0

Protect your back and your eyes/Phần mềm bảo về lưng và mắt cho người dùng văn phòng. Download

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) 2006-2008 xemngay.com. All rights reserved.